Od 29 marca zaczynamy działalność jako podmiot leczniczy a tym samym możemy organizować turnusy lecznicze.
NR zaświadczenia Z- 238322-20210326 z dnia 26.03.2021r.
77 439 75 50
RECEPCJA
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „SUDETY”

Wioletta Adamska

(wersja obowiązująca od dnia 15 lutego 2024)


SPIS TRESCI

I.
Postanowienia wstępne
II.
Podstawa prawna
III.
Objaśnienie pojęć
IV.
Generalne zasady
V.
Zasady zapewniające bezpieczne relacje między pracownikami Ośrodka a małoletnimi, w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich
VI.
Zasady i procedury identyfikacji małoletniego przebywającego w Ośrodku i jego relacji do osoby dorosłej, z którą przebywa w Ośrodku
VII.
Zasady i procedury reagowania w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dobro małoletniego znajdującego się na terenie Ośrodka jest zagrożone
VIII.
Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego
IX.
Dokumentacja i poufność
X.
Personel
XI.
Zasady przeglądu i aktualizacji standardów
XII.
Zasady i sposób udostępniania standardów 9
    
Wykaz załączników

I. Postanowienia wstępne

Mając na uwadze konieczność zapewnienia osobom małoletnim należytej ochrony w trakcie ich pobytu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „SUDETY” w Pokrzywnej 75, właścicielem którego jest firma „Euroturysta” sp. z o.o. reprezentowana przez V-ce Prezesa Wiolettę Adamską wprowadzone zostają niniejsze „Standardy Ochrony Osób Małoletnich” zwane dalej Standardami.

Wszystkie osoby zatrudniane przez firmę „Euroturysta” s p. z o.o. – bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno - prawna, umowa o współpracy, umowa o praktyki itp.) - mają obowiązek stosować postanowienia niniejszego dokumentu.

Firma „Euroturysta” sp. z o.o. ma prawo żądać od ww. osób potwierdzenia na piśmie zobowiązania do stosowania zasad przewidzianych w niniejszym dokumencie. Załącznik nr 3

Ośrodek szkoleniowo-Wypoczynkowy „Sudety” (zwana dalej „Ośrodkiem”) prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw człowieka, w szczególności praw dzieci, jako osób szczególnie wrażliwych na krzywdzenie. W trosce o dobro dzieci przygotowane zostały niniejsze zasady pn. ”Standardy Ochrony Małoletnich”.


II. Podstawa prawna

Standardy Ochrony małoletnich powstały na podstawie wskazanych aktów prawnych:

1)
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
2)
Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
3)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249);
4)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
5)
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1089 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.):

III. OBJAŚNIENIE POJĘĆ

1.
Standardy – niniejszy dokument pn.: „Standardy Ochrony Małoletnich”.
2.
Dziecko – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
3.
Ośrodek – Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „SUDETY” z siedzibą w Pokrzywnej 75.
4.
Personel lub Członek Personelu – osoba zatrudniona przez Ośrodek bez względu na podstawę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy, umowa o praktyki itp.).
5.
Krzywdzenie Dziecka – popełnienie przestępstwa na szkodę Dziecka.
6.
Kodeks karny – ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. 2022 poz. 1138 z późn. zm.).
7.
Przestępstwo na szkodę Dziecka – na szkodę dzieci mogą być popełnione wszystkie przestępstwa, jakie mogą być popełnione przeciwko osobom dorosłym, a dodatkowo przestępstwa, które mogą być popełnione wyłącznie przeciwko dzieciom (np. Wykorzystywanie seksualne z art. 200 Kodeksu karnego). Z uwagi na specyfikę obiektów turystycznych, w których łatwo można uzyskać możliwość odosobnienia, przestępstwami, do których najczęściej może dojść na ich terenie będą przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w szczególności:

-
zgwałcenie (art. 197 kodeksu karnego),
-
seksualne wykorzystanie niepoczytalności i bezradności (art. 198 kk),
-
seksualne wykorzystanie zależności lub krytycznego położenia (art. 199 kk),
-
seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15 roku życia (art. 200 kk),
-
grooming (uwiedzenie małoletniego za pomocą środków porozumiewania się na odległość - art. 200a kk).

8.
Opiekun Prawny – rodzic bądź przedstawiciel ustawowy Dziecka niebędący rodzicem, ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9.
Obca osoba dorosła – osoba powyżej 18. roku życia, która nie jest dla Dziecka Opiekunem Prawnym.
10.
Karta Interwencji – dokument sporządzany wg wzoru, w każdym przypadku stwierdzenia Krzywdzenia Dziecka. Załącznik nr 4.
11.
Rejestr interwencji – rejestr prowadzony przez Dyrektora Ośrodka lub przez osobę wyznaczoną przez Dyrektora wg ustalonego wzoru, w którym dokumentowane są przypadki interwencji w związku ze stwierdzeniem Krzywdzenia Dziecka. Załącznik nr 6.

IV. GENERALNE ZASADY

1.
Każdy Gość Ośrodka, w tym Dziecko, winien być traktowany z należytym szacunkiem i poszanowaniem jego godności. Zabrania się wszelkich zachowań, które mogą naruszyć powyższą zasadę.
2.
Personel Ośrodka winien reagować w sytuacji Krzywdzenia Dziecka lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że dochodzi do Krzywdzenia Dziecka.
3.
Jedną z form skutecznego zapobiegania Krzywdzeniu dzieci jest identyfikacja Dziecka przebywającego w Ośrodku i jego relacji w stosunku do osoby dorosłej, z którą przebywa w Ośrodku.
4.
Każda osoba, w tym Dziecko, ma prawo zgłosić podejrzenie lub fakt Krzywdzenia Dziecka Personelowi Ośrodka i ma prawo oczekiwać stosownej reakcji Personelu.

V. ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE
miedzy pracownikami Ośrodka a małoletnimi, w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich.

1.
Ośrodek będzie dokładać starań, by pracownicy Ośrodka mogący mieć kontakt z małoletnimi, przebywającymi w Ośrodku, mieli świadomość ciążących na nich w tym zakresie obowiązków, a także by potrafili zadbać o bezpieczne relacje pomiędzy nimi a małoletnimi.
2.
Pracownik Ośrodka nie powinien dopuszczać do sytuacji, w której pozostaje w Ośrodku w pomieszczeniu sam na sam z małoletnim, z wyjątkiem sytuacji, gdy pozostawienie małoletniego samego w pomieszczeniu mogłoby w istotny sposób zagrozić dobru małoletniego, w szczególności jego zdrowiu lub życiu. W miarę możliwości należy zapewnić obecność innej osoby dorosłej, nadzór kamer monitoringu itp.
3.
W ramach realizacji zabiegów rehabilitacyjnych, gdy małoletni są uczestnikami realizowanych w Ośrodku turnusów leczniczych, rehabilitacyjnych, konieczne jest aby podczas wizyty lekarskiej, zlecaniu zabiegów, a przede wszystkim ich realizacji obecny był rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona przez rodzica do sprawowania opieki nad małoletnim
4.
Jakiekolwiek kontakty pomiędzy pracownikiem Ośrodka a małoletnim, przebywającym w Ośrodku, nie powinny wykraczać poza interakcje uzasadnione obowiązkami służbowymi pracownika Ośrodka.

VI. ZASADY I PROCEDURY IDENTYFIKACJI MAŁOLETNIEGO
przebywającego w Ośrodku i jego relacji do osoby dorosłej, z którą przebywa w Ośrodku.

1.
Identyfikacji małoletniego i jego relacji do osoby dorosłej, z którą przebywa w Ośrodku, dokonują pracownicy hotelowej recepcji. Identyfikacja taka następuje w momencie meldunku, na podstawie dokumentów małoletniego oraz osoby dorosłej, z którą przebywa on w Ośrodku, a w razie ich braku, na podstawie rozmowy z dorosłym oraz z małoletnim.
2.
Aby dokonać identyfikacji Dziecka i jego relacji w stosunku do osoby, z którą przebywa w Ośrodku, należy:

a.
Zapytać o tożsamość Dziecka oraz o relację Dziecka w stosunku do osoby, z którą przybyło do Ośrodka. W tym celu należy poprosić o dokument tożsamości Dziecka lub inny dokument potwierdzający, że osoba dorosła ma prawo do sprawowania opieki nad Dzieckiem w Ośrodku.

Wykaz przykładowych dokumentów – załącznik nr 1.

W przypadku braku dokumentu tożsamości można poprosić o podanie danych Dziecka (imię, nazwisko, adres, numer PESEL);

b.
W przypadku braku dokumentów wskazujących na pokrewieństwo Dziecka i osoby dorosłej należy zapytać o tę relację osobę dorosłą oraz Dziecko.

W trakcie rozmowy z małoletnim należy zwrócić szczególną uwagę na to, by małoletni miał możliwość swobodnego i nieskrępowanego wypowiadania się, w szczególności by dorosły, z którym małoletni przebywa w Ośrodku, nie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane małoletniemu. Jeśli dorosły w jakikolwiek sposób utrudnia kontakt z małoletnim lub wywiera na niego presję, choćby tylko swoją obecnością, wówczas należy poprosić dorosłego o opuszczenie pomieszczenia na czas prowadzenia rozmowy z małoletnim, a także poprosić o obecność w trakcie rozmowy dodatkowo drugiego pracownika Ośrodka.

c.
Jeżeli osoba dorosła nie jest rodzicem lub opiekunem prawnym Dziecka, należy zapytać, czy posiada dokument świadczący o zgodzie rodziców na wspólny wyjazd osoby dorosłej z Dzieckiem (np. pisemne oświadczenie).
d.
Jeżeli osoba dorosła nie posiada dokumentu zgody rodziców, należy poprosić o numer telefonu wyżej wymienionych, aby zadzwonić i potwierdzić przebywanie Dziecka w Ośrodku z obcą osobą dorosłą za wiedzą i zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

3.
W przypadku oporu ze strony osoby dorosłej co do okazania dokumentu Dziecka lub wskazania relacji należy wyjaśnić, że niniejsza procedura służy zapewnieniu Dzieciom bezpieczeństwa.
4.
W przypadku, gdy rozmowa nie rozwieje wątpliwości dotyczących podejrzenia wobec dorosłego i jego intencji skrzywdzenia Dziecka, należy dyskretnie powiadomić przełożonego, w tym Dyrekcję Ośrodka.
5.
Od momentu kiedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, zarówno Dziecko, jak i osoba dorosła powinni być pod stałą obserwacją Personelu i nie zostawać sami.
6.
Przełożony, który został powiadomiony o sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji lub w razie wątpliwości przejmuje rozmowę z podejrzaną osobą dorosłą w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.
7.
W przypadku, gdy rozmowa potwierdzi przekonanie o próbie lub popełnieniu przestępstwa na szkodę Dziecka, przełożony zawiadamia o tym fakcie policję. Dalej stosuje się procedurę w przypadku okoliczności wskazujących na skrzywdzenie Dziecka.
8.
W przypadku gdy świadkami nietypowych lub podejrzanych sytuacji są pracownicy innych działów Ośrodka np. obsługa pokoi, pracownicy jadalni lub kawiarni, obsługa techniczna, pracownicy działu lecznictwa (w tym basenu) oraz inni pracownicy administracyjni Ośrodka powinni oni o tym niezwłocznie zawiadomić przełożonego, który zadecyduje o podjęciu odpowiednich działań.
9.
W zależności od sytuacji i miejsca, przełożony weryfikuje, na ile podejrzenie krzywdzenia Dziecka jest zasadne. W tym celu dobiera odpowiednie środki prowadzące do wyjaśnienia sytuacji lub podejmuje decyzję o przeprowadzeniu interwencji i zawiadamia policję.

VII. ZASADY I PROCEDURY REAGOWANIA
w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że dobro małoletniego znajdującego się na terenie Ośrodka jest zagrożone.

1.
Mając uzasadnione podejrzenie, że Dziecko przebywające w Ośrodku jest krzywdzone, należy niezwłocznie zawiadomić policję, dzwoniąc pod numer 112 i opisując okoliczności zdarzenia. W zależności od dynamiki sytuacji i okoliczności, telefon wykonuje osoba, która jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia (pracownik/przełożony). Jeśli zawiadamiającym jest pracownik, jednocześnie o zdarzeniu informuje swojego przełożonego.
2.
Uzasadnione podejrzenie Krzywdzenia Dziecka występuje wtedy, gdy:

-
Dziecko ujawniło Członkowi Personelu fakt Krzywdzenia,
-
Członek Personelu zaobserwował Krzywdzenie Dziecka,
-
Dziecko ma na sobie ślady Krzywdzenia (np. zadrapania, zasinienia), a zapytane odpowiada niespójnie lub chaotycznie lub popada w zakłopotanie bądź występują inne okoliczności mogące wskazywać na Krzywdzenie np. znalezienie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci w pokoju osoby dorosłej. W tej sytuacji należy uniemożliwić Dziecku oraz osobie podejrzewanej o Krzywdzenie Dziecka oddalenie się z Ośrodka. W uzasadnionych przypadkach można dokonać obywatelskiego zatrzymania osoby podejrzewanej. W takiej sytuacji, do czasu przybycia policji należy trzymać tę osobę pod nadzorem dwóch pracowników w osobnym pomieszczeniu z dala od widoku innych gości.

3.
W każdym przypadku należy zadbać o bezpieczeństwo Dziecka. Dziecko powinno przebywać pod opieką pracownika do czasu przyjazdu policji.
4.
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa powiązanego z kontaktem Dziecka z materiałem biologicznym sprawcy (sperma, ślina, naskórek), należy w miarę możliwości nie dopuścić, aby Dziecko myło się oraz jadło/piło do czasu przyjazdu policji.
5.
Po odbiorze Dziecka przez policję należy zabezpieczyć materiał z monitoringu oraz inne istotne dowody (np. dokumenty) dotyczące zdarzenia i na wniosek służb przekazać ich kopię listem poleconym lub osobiście prokuratorowi lub policji.
6.
Każdy Członek Personelu biorący udział w interwencji sporządza notatkę służbową opisującą okoliczności zdarzenia (załącznik nr 5).

VIII. PROCEDURY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE
za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego.

1.
Po powiadomieniu przez pracowników Ośrodka w sytuacjach przewidzianych w niniejszych Standardach, Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do ustalenia stanu sprawy oraz, jeśli ustalone okoliczności uzasadniają taki krok, do powiadomienia policji.
2.
W sytuacjach niecierpiących zwłoki do powiadomienia policji jest uprawniony i zobowiązany każdy pracownik Ośrodka.
3.
Po powiadomieniu policji pracownicy Ośrodka powinni zadbać, by małoletni oraz osoba dorosła, która mogła popełnić przestępstwo, nie oddalili się z Ośrodka przed przybyciem funkcjonariuszy policji, a także by potencjalne dowody popełnienia przestępstwa nie uległy zniszczeniu (np. zabezpieczenie nagrań z kamer monitoringu).
4.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany także rozważyć możliwość zawiadomienia sądu opiekuńczego (tzw. zawiadomienie w ramach obowiązku obywatelskiego).

IX. DOKUMENTACJA I POUFNOŚĆ

1.
Po interwencji przeprowadzonej zgodnie z pkt VII powyżej, należy opisać zdarzenie w Karcie Interwencji. Karty Interwencji gromadzone są w Rejestrze Interwencji.
2.
Dokumentację dotyczącą interwencji przechowuje się w sposób zapewniający poufność, przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane lub zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
3.
Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o Krzywdzeniu Dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym pracownikom Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „SUDETY” i uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

X. PERSONEL

1.
Wdrożenie niniejszych Standardów następuje poprzez zapoznanie całego aktualnie zatrudnionych w firmie „Euroturysta” sp. z o.o. z treścią niniejszych Standardów. Odpowiedzialnym za wykonanie ww. obowiązku jest V-ce Prezes Zarządu Wioletta Adamska lub osoba wskazana przez Dyrektora.
2.
Każdy nowo zatrudniany członek Personelu przed rozpoczęciem czynności służbowych powinien zostać poinformowany o niniejszych Standardach oraz ma obowiązek zapoznania się z nimi. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu zasad zawartych w Standardach Ochrony Małoletnich.
3.
V-ce Prezes Zarządu Wioletta Adamska może też podejmować innego rodzaju działania szkoleniowe, instruktażowe i informacyjne adresowane do Personelu Ośrodka. Załącznik nr 7
4.
Jeśli Personel Ośrodka zatrudniony jest do prac związanych z edukacją, wypoczynkiem lub opieką nad dziećmi, należy obowiązkowo dokonać sprawdzenia takiej osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (www.rps.ms.gov.pl). Sprawdzenie należy powtarzać co roku. Od ww. pracowników należy również wymagać odpowiedniego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z wymaganiami Ustawy. Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.
1.
Jeżeli pracownik posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinien przedłożyć również informację z rejestru karnego państwa, którego jest obywatelem, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej z kontaktami z małoletnimi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla wyżej wymienionych celów.
2.
Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas pracownik składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany oraz nie wydano wobec niego innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuścił się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
3.
Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
4.
Wzór oświadczenia o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych stanowi załącznik 2 do niniejszych Standardów.
5.
Cały Personel Ośrodka zatrudnieni do pracy z dziećmi, w tym osoby, które mogą mieć potencjalny kontakt z dziećmi, powinny złożyć oświadczenie o braku karalności i nietoczeniu się wobec nich postępowań o czyny przeciwko Dzieciom.
6.
Na każdym etapie stosowania procedur wynikających ze Standardów należy pamiętać, że mogą one stanowić niedogodność dla Gości Ośrodka, w związku z czym należy wykazywać zrozumienie dla reakcji Gości na powyższe i tłumaczyć im konieczność, tak faktyczną jak i prawną, przeprowadzania w Ośrodku przedmiotowych procedur. Reakcja Gościa hotelowego nie może jednak stanowić powodu do odstąpienia od procedur.
7.
Wszelkie procedury przewidziane Standardami należy stosować w sposób racjonalny.
8.
Personel Ośrodka powinien w kontaktach z małoletnimi uwzględniać poziom jego rozwoju emocjonalnego oraz intelektualnego, a w przypadkach, gdy małoletni jest osobą niepełnosprawną lub osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wówczas także tę okoliczność.

XI. ZASADY PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI STANDARDÓW

1.
Niniejsze Standardy podlegają cyklicznej kontroli, ocenie i aktualizacji dokonywanej przez Dyrekcję Ośrodka przy udziale kompetentnych osób przynajmniej raz na dwa lata.
2.
Ww. czynności mają na celu dostosowanie Standardów do aktualnych potrzeb i zgodności z obowiązującymi przepisami.

XII. ZASADY I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA STANDARDÓW

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Sudety” w Pokrzywnej 75, właścicielem którego jest firma „EUROTURYSTA” sp. z o.o., reprezentowana przez Wiolettę Adamska – V-ce Prezesa Zarządu, pełną treść Standardów na swojej stronie internetowej www.pokrzywna-sudety.pl jak również widocznym miejscu na terenie Obiektu.


Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 -
Wykaz przykładowych dokumentów
Załącznik nr 2 -
Oświadczenie o niekaralności i zobowiązaniu do przestrzegania podstawowych zasad ochrony nieletnich przed krzywdzeniem.
Załącznik nr 3 -
Oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu zasad zawartych w Standardach Ochrony Małoletnich.
Załącznik nr 4 -
Obowiązująca Karta Interwencji.
Załącznik nr 5 -
Notatka służbowa ze zdarzenia.
Załącznik nr 6 -
Rejestr zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.
Załącznik nr 7 -
Monitoring Standardów – ankieta dla pracowników


Copyright © 2013 KRONOS
Polityka prywatności
Standardy ochrony Małoletnich
Monitoring
Polityka Cookies
Otrzymaliśmy subwencję finansową w ramach Tarczy PFR 2.0